Så mycket får du betalt för skrotpriser på kopparskrot med mera

Koppar är en av de viktigaste metallerna i världen på grund av dess unika egenskaper. Det är en metall som har hög ledningsförmåga och formbarhet vilket gör den till en idealisk metall inom många olika användningsområden.

Metallen bryts från kopparfyndigheter över hela världen och används sedan för bland annat tillverkning av i elektriska ledningar, rör inom VVS, transport och konstruktion. Detta gör metallen till en viktig del av den globala ekonomin. I och med att koppar används inom fler olika sektorer är metallen automatiskt en viktig del av den globala ekonomin.

Priset på koppar är relativt volatilt. Det är främst utbud och efterfrågan som styr dess pris på både kort och lång sikt. När efterfrågan på koppar är hög tenderar dess pris att stiga då det endast finns ett begränsat utbud av metallen på världsmarknaden. Tvärtom sjunker priset när efterfrågan är låg.

Vad som påverkar relationen mellan utbud och efterfrågan har att göra med flera olika faktorer. Bland annat efterfrågan av ekonomisk tillväxt, geopolitiska händelser och tekniska innovationer. Det är viktigt att förstå dessa faktorers relation till kopparpriset för att kunna vara förberedd på hög volatilitet under extrema marknadsförhållanden.

1. Produktionskostnader, kopparskrot och skrotpriser


En av de svåraste utmaningarna för kopparindustrin är de ständigt ökade produktionskostnaderna. De ökade produktionskostnaderna beror främst på stigande energikostnader, vilket är en betydande del av produktionsprocessen, samt sjunkande metallhalter, som kräver mer resurser för att kunna utvinna samma mängd koppar.

Utöver dessa två aspekter förknippas även sociala och miljömässiga kostnader med kopparbrytning, såsom förflyttning av samhällen och föroreningar, vilket ökar de totala kostnaderna.

För att minska de ökade produktionskostnaderna investerar kopparindustrin miljarder dollar på innovation i form av ny teknik för att öka effektivitet och produktiviteten. Exempelvis används framsteg inom gruvteknik för att kunna utvinna mer koppar från malmfyndigheter med lägre kvalitet.

Vidare tittar branschen på alternativa kopparkällor från bland annat återvunnen koppar, även kallat kopparskrot, vilket många gånger är ett mer kostnadseffektivt sätt och ett mer miljövänligt alternativ än att utvinna ny koppar. Skrotpriser på koppar varierar hela tiden. Hos InvestoRunner kan du bland annat hitta information om skrotpris på koppar och fler metaller, såsom guld, silver, aluminium och platina.

kopparskrot


2. Efterfrågan från Kina


Kina är den största konsumenten av koppar och står idag för totalt 50 % av den globala efterfrågan. Deras ständigt starka ekonomiska tillväxt har lett till att man hela tiden efterfrågar allt mer koppar för att kunna bygga och förbättra sin infrastruktur. Vidare har koppar spelat en viktig del i Kina för att kunna möta den ökade konsumtionen på fordon och apparater.

Detta har gjort den kinesiska ekonomin till en viktig faktor på den globala kopparmarknaden, eftersom förändringar i efterfrågan från Kina kan påverka priset på koppar avsevärt. En av de största prisökningar i koppar skedde år 2003 som en konsekvens av den extraordinära ökningen i efterfrågan från Kina. Mellan 2003 och 2006 mer än fyrdubblades kopparpriset.

3. Ekonomisk tillväxt


Ekonomisk tillväxt, i form av hög- och lågkonjunktur, spelar en avgörande roll för hur kopparpriset rör sig. När ekonomierna expanderar ökar vanligtvis efterfrågan på koppar i och med dess användning inom konsumentvaror och infrastruktur.

I tider av låg ekonomisk aktivitet tenderar istället efterfrågan på koppar att sjunka vilket leder till att kopparpriset faller nedåt. Om man tittar tillbaka på kopparprisets historiska utveckling kan man exempelvis se att priset sjönk drastiskt som en effekt av den globala finanskrisen som skedde mellan 2008 och 2009. Lågkonjunkturen ledde till minskad efterfrågan på koppar, vilket fick dess pris att sjunka avsevärt.

4. Geopolitiska händelser


Precis som många andra metaller är kopparpriset även känsligt för geopolitiska händelser. Exempelvis kan konflikter i stora kopparproducerande länder, som Chile och Peru, tillfälligt minska tillgången på metallen varpå priset stiger.

På samma sätt kan också förändringar i handelspolitik, i form av ökade tariffer, påverka leveranskedjan och därmed kopparpriset. Handelskonflikten mellan USA och Kina är ett exempel på något som skapat osäkerhet på kopparmarknaden. Länderna är några av de största kopparproducenterna, samtidigt som KIna är den största konsumenten av metallen.

5. Begränsad utvinning


Kopparutvinningen är endast begränsat till ett fåtal länder i världen. De fem största producenterna är Chile, Peru, DR Kongo, Kina och USA, varav Chile är den största. Det begränsade utbudet till endast ett fåtal länder gör kopparpriset mycket känsligt för händelser inom dessa regioner.

Speciellt känsligt är priset för händelser som påverkar utvinningen i Chile. Landet producerar cirka 5 600 ton per år. Det är nästan fem gånger mer än vad exempelvis USA producerar som utvinner cirka 1 200 ton koppar per år.

6. Tekniska innovationer


Slutligen kan tekniska innovationer också ha en betydande inverkan på kopparpriset på lång sikt. Exempelvis har utvecklingen av alternativa metaller minskat efterfrågan på koppar. Bland annat används aluminium och fiberoptik till att ersätta koppar då de också besitter elektrisk förmåga.

På liknande sätt har också utvecklingen av förnybara energikällor, såsom sol- och vindkraft, minskat efterfrågan på koppar. Dessa energikällor kräver inte lika stor mängd koppar i sina elsystem, varpå efterfrågan inom kraftproduktionssektorn minskat.

Sammanfattning


Sammanfattningsvis stor kopparindustrin inför ett antal utmaningar. Delvis är framtiden osäker vad gäller de ökade produktionskostnaderna, men också osäkerheten kring framtida efterfrågan och konkurrensen från andra metaller. Industrin vidtar åtgärder för att ta itu med dessa utmaningar. Exempelvis investerar man mycket i ny teknik och innovationer för att utveckla användningsområden för koppar och utvinna det mera effektivt från malmfyndigheter av lägre kvalitet.

Ett annat sätt att komma runt de ökade kostnaderna är att se efter alternativa kopparkällor från bland annat återvunnen koppar, även kallat kopparskrot. Skrotpriser är också volatila och påverkas av många utomstående faktorer.

Trots dessa utmaningar spelar kopparindustrin en viktig del för den globala ekonomin. Efterfrågan på koppar förväntas fortsätta öka kommande år, vilket har framförallt att göra med metallen mångsidighet och dess viktiga roll för utveckling av modern infrastruktur och teknik. Exempelvis väntas den ökade efterfrågan på elfordon, vilka kräver stora mängder koppar för att över huvud taget fungera, driva på tillväxten i kopparindustrin ytterligare.

Kopparpriset bestäms huvudsakligen av utbud och efterfrågan, vilka i sin tur bestäms av många olika faktorer som bland annat ekonomisk tillväxt, geopolitiska händelser och tekniska innovationer. Dessa faktorer samverkar på komplexa sätt vilket gör det svårt att förutsäga det framtida kopparpriset. Genom att känna till dessa faktorer kan man få en bättre förståelse för kopparmarknaden. Det kan hjälpa en att fatta välgrundade beslut vad gäller investeringar i koppar.


Senast uppdaterad fredag 3 februari 2023 kl. 09:51